Kilka słów o nas

Biuro Obrotu Nieruchomościami i Administracji GALICJA w Tarnowie, ma przyjemność przedstawić swoją wstępną ofertę na administrowanie Państwa nieruchomością. W przekonaniu, że jesteśmy w stanie spełnić Państwa oczekiwania zarówno pod względem zakresu oferty jak i ceny, oraz wyrażając gotowość dostosowania niniejszej oferty do innych Państwa indywidualnych wymagań pozostajemy z szacunkiem.

Zapewniamy:

 • pomoc prawną i doradztwo przy zmianie zarządców i administratorów istniejących Wspólnot Mieszkaniowych;
 • pomoc prawną i doradztwo w procesie organizacji nowych Wspólnot;
 • kompleksową obsługę finansowo – księgową przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania umożliwiającą Zarządowi pełną kontrolę finansów Wspólnoty;
 • indywidualny nadzór administratora nad zarządzanym obiektem, sprawowany przez całą dobę, jak również w dni wolne od pracy, a w razie konieczności dyżur administracyjny na obiekcie w terminach ustalonych z Zarządem Wspólnoty;

Jakie sprawy Wspólnoty prowadzimy?

Formalno – prawne:

 • prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali oraz prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji prawnej nieruchomości (kopie aktów notarialnych, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów);
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali oraz nieruchomości i przygotowywanie Zarządowi Wspólnoty pełnej dokumentacji potrzebnej do wystąpienia o uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • opracowanie niezbędnych regulaminów, instrukcji i statutu Wspólnoty;
 • przygotowanie projektów uchwał na zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • prowadzenie dokumentacji z zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • prowadzenie rejestru podjętych uchwał;

Techniczno – bytowe:

 • egzekwowanie od developera zobowiązań;
 • egzekwowanie zobowiązań gwarancyjnych;
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego ( przeglądy okresowe, roczne i pięcioletnie, ekspertyzy techniczne ) oraz branie udziału w tych kontrolach;
 • zapewnienie utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów, bądź z postanowień i ustaw;
 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzenia ścieków i wywozu śmieci;
 • zapewnienia usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej ( domofon, brama wjazdowa, system monitoringu, pompownia, hydrofornia itp.);
 • zapewnienie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, w szczególności napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia , ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, dźwigów, domofonów i innych urządzeń należących do wyposażenia części wspólnej;
 • zapewnienie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej;
 • przygotowywanie negocjacji i selekcja ofert na dostawy i usługi świadczone na rzecz Wspólnoty (w tym ubezpieczeniowych), przygotowywanie projektów umów, kontrola prawidłowości wykonywania tych umów oraz wnioskowanie ich rozwiązania w przypadku gospodarczo uzasadnionych;

Finansowo – księgowe:

 • prowadzenie odpowiedniej księgowości w formie określonej uchwałą właścicieli lokali;
 • przygotowanie projektu planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo – finansowego) i korekt tego planu;
 • przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego w tym rozliczeń funduszu remontowego;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 15 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego;
 • dokonywanie analiz ekonomicznych i sugerowanie, na ich podstawie, działań mających na celu oszczędności w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej;
 • rozliczanie usług świadczonych na rzecz nieruchomości wspólnej na podstawie umów zawartych przez Wspólnotę;
 • wystawianie faktur i innych dokumentów;
 • windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz windykacja opłat od właścicieli lokali z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego łącznie z przygotowaniem wystąpień Zarządu Wspólnoty w postępowaniu upominawczym lub sądowy, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wspólnotę lub na podstawie stosownej uchwały;

Lokatorskie:

 • rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i kosztów zużytych mediów;
 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali, załatwianie interwencji i wniosków;

Wynagrodzenie miesięczne uzależnione jest od powierzchni nieruchomości i liczby właścicieli, od stanu budynku oraz jego wyposażenia technicznego jak również od wymagań i potrzeb Wspólnoty.
Szczegóły nie ujęte w naszej ofercie proponujemy omówić na bezpośrednim spotkaniu na którym postaramy się odpowiedzieć na każde Państwa pytanie.
Naszymi referencjami są opinie Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, które już administrujemy w Tarnowie i w Nowym Sączu.