Klauzula informacyjna

Biuro Obrotu Nieruchomościami Administracji „Galicja” U. A. Łankiewicz Spółka Jawna informuje, że:

     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa Pana/Pani nieruchomości, zwana dalej Wspólnotą.
  2. Wspólnota powierzyła funkcję administratora/zarządcy Spółce Biuro Obrotu Nieruchomościami Administracji „Galicja” U. A. Łankiewicz Spółka Jawna KRS 0000258108, NIP 8732350293,  REGON 850493332, ul. Nowy Świat 4/4, 33-100 Tarnów, która tym samym jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu przepisów RODO i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w imieniu Wspólnoty.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) sprawowania zarządu nieruchomością wspólną w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, w tym w szczególności prowadzenia ewidencji kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) realizacji procesów związanych z Pani/ Pana uczestnictwem we Wspólnocie, m. in. prowadzeniem spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej; organizacji zebrań członków Wspólnoty i podejmowania uchwał przez Wspólnotę oraz kontaktowania się z właścicielami lokali, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

         c) dochodzenia roszczeń, w tym windykacji należności od właścicieli zalegających z uiszczaniem opłat na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wspólnoty (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, którym Wspólnota powierzyła zarząd nieruchomością, obsługę księgową i rachunkową, usługi ochrony, a także inne niezbędne prace związane z zarządem częścią wspólną, jeżeli jest to konieczne do realizowania tych zadań. Dane mogą być także udostępniane innym właścicielom, na podstawie uzasadnionego wniosku, w szczególności w zakresie dotyczącym zalegania z płatnościami na rzecz Wspólnoty, w związku z przysługującym właścicielom prawem do indywidualnej kontroli. Wspólnota może także udostępniać dane komornikom w związku z ich uprawnieniem do żądania ujawnienia danych dłużnika oraz firmom ubezpieczeniowym, w przypadku szkody, wypadku lub postępowania regresowego.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego, prawa budowlanego lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie, co skutkować będzie ich usunięciem.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Każdy właściciel lokalu należący do Wspólnoty jest zobowiązany do podania danych osobowych. W przypadku danych kontaktowych ich przekazanie jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie oznaczało konieczność kontaktowania się z Panią/Panem drogą korespondencyjną, na adres lokalu, którego jest Pani/Pan właścicielem.